گزیده ای از تمامی مطالب مربوط به ایران
 در همه جای دنیا اینان جنایتکارند

 

 ابوغریب

 این ظالمان و جنایت کاران میخواهند با تروریسم مبارزه کنند

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 آیا مردم عراق تروریست هستند یا اینان

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 این است دموکراسی آمریکایی

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 روزنامه های مدعی اصلاح طلبی این است اصلاحات غربی

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 این است سایه آمریکا بر سر کشورهای دیگر

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 


 شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 امنیت در منطقه با حضور نیروهای آمریکایی

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

  رشد الگوهای انسانی در غرب اینگونه است

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 مدعیان حقوق بشر

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 ناظران سازمان ملل و صلیب سرخ کجا هستند ؟

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

 شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 دنیا را بدین گونه میخواهند بسازند

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 


شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

شکنجه مردم عراق بدست سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب

 

 

 

" ... سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون "‌

 

و انهايي که ظلم و ستم کردند خواهند دانست که چه به سختي  واژگون خواهند شد

                        سوره الشعرا - آیه ۲۲۷

 

|+| نوشته شده توسط عماد در یکشنبه ۱۳۸۶/۰۵/۱۴  |
 
 
بالا